Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/virtualki/75495/stat/wmcounter.php on line 150
» Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie


Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej - kontrola NIK   
1. WPROWADZENIE

2. PODSuMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności
2.2. Synteza wyników kontroli
2.3. uwagi końcowe i wnioski

3. WAżNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych
3.2. Istotne ustalenia kontroli
3.2.1. Realizacja strategii rozwoju OZE dla wytwarzania energii elektrycznej
3.2.1.1. Cele wskaźnikowe
3.2.1.2. Wykonanie zadań przez Ministra Gospodarki
3.2.1.3. Działania legislacyjne
3.2.1.4. Terminowość opracowania raportów
3.2.1.5. Działania Ministra Środowiska i jednostek nadzorowanych
3.2.1.6. Program rozwoju biogazowni rolniczych
3.2.2. Funkcjonowanie systemu wsparcia i rozwoju OZE
3.2.2.1. Koncesjonowanie instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej
3.2.2.2. Świadectwa pochodzenia
3.2.2.3. Opłaty zas...
PRAWODAWSTWO POLSKIE (akty wybrane)   
 • PLAN ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego, Nr 4640/2010 z dnia 9 marca 2010r.).

 • POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA DO 2030r. , (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009r.).

 • STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwor...
 • PRAWODAWSTWO UNIJNE   
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

 • REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 12 marca 2008 w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazu.

 • DYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

 • DYREKTYWA 2005/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię.

 • DYREKTYWA 2004/8/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii.

 • DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RAD...
 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (Rozporządzenia już obowiązujące)   
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia.

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r.w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów.

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu dowymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego.

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.w sprawie wykonani... •  
  |
  |
  |
  Aktualności rolnicze
  Opolskiego Ośrodka
  Doradztwa Rolniczego
  w Łosiowie

  Warning: file(http://oodr.pl/odb/dane/aktualnosci.odb): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/virtualki/75495/include/sekcje.inc on line 28

  * * *

  * * *

  * * *  Aktualizacja: 30-07-2012
  Razem odwiedzin: 15440
  Dzisiaj odwiedzin: 1
  Copyright © RCE 2011 - 2014